YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE10+): Only available with Windows Vista and upwards

Aizdevuma līguma vispārīgie noteikumi

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Aizdevējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Avafin Latvia“, vienotais reģistrācijas numurs: 40103283854, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013;

1.2. Aizņēmējs – fiziskā persona, vecumā no 20 līdz 75 gadiem, ar kuru Aizdevējs ir noslēdzis Līgumu un kura ir saņēmusi Aizdevumu;

1.3. Aizdevums – naudas summa, ko Aizdevējs aizdod Aizņēmējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un pamatojoties uz Aizņēmēja pieteikumu;

1.4. Pieteikums – Aizdevējam elektroniski iesniegts Aizņēmēja pieteikums par Aizdevuma izsniegšanu;

1.5. Internetbanka – elektroniska kredītiestādes datu apmaiņas un maksājumu sistēma, kuru izmantojot Aizņēmējs ļauj Aizdevējam noskaidrot savu identitāti, un kura ļauj Aizņēmējam veikt attālinātos maksājumus;

1.6. Reģistrācijas maksājums – maksa ne mazāk kā EUR 0,01 (viens eiro cents) apmērā, ko saskaņā ar šī Līguma 3.2. punktu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā un kura netiek atmaksāta. Gadījumā, ja tiek veikta e- autentifikācija, šāda maksa netiek piemērota;

1.7. Mājas lapa – Aizdevēja interneta vietne http://www.ladyloan.lv/, kurā Aizņēmējs elektroniski iesniedz Pieteikumu un slēdz šo Līgumu;

1.8. Procentu likme – Aizdevuma procentu likme, kura tiek piemērota Aizdevumam un kuru, izteiktu Komisijas veidā, Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizdevuma lietošanu;

1.9. Komisija – maksa, ko Aizņēmējs saskaņā ar piemērojamo Procentu likmi maksā Aizdevējam par Aizdevuma lietošanu;

1.10. Atmaksas grafiks – Aizdevēja sastādīts grafiks, kurā noteikti Aizdevuma un Komisijas maksāšanas termiņi un apmērs;

1.11. Atmaksas termiņš – termiņš, līdz kuram Aizņēmējam ir pilnībā jāatmaksā Aizdevējam Aizdevums un Komisija;

1.12. Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – saskaņā ar 2008.gada 23.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. 2008/48/EK apstiprināta Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa;

1.13. GPL – gada procentu likme. Aizdevuma kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no piešķirtā Aizdevuma kopējās summas;

1.14. Puses (atsevišķi – Puse) – Aizdevējs un/vai Aizņēmējs;

1.15. Trešā persona – jebkura persona, kas nav šī Līguma puse;

1.16. Aizdevēja Bankas konts – Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Mājas lapā vai Atmaksas grafikā;

1.17. Līgums – Pieteikums, Līguma Speciālie noteikumi un Līguma Vispārīgie noteikumi.

2. Līguma priekšmets

2.1. Ar šo Līgumu Aizdevējs izsniedz, bet Aizņēmējs pieņem un apņemas atmaksāt Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Aizdevējs apstiprina Aizdevuma izsniegšanu, nosūtot Aizņēmējam īsziņu un e-pastu par aizdevuma izsniegšanas apstiprinājumu.

2.3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3. Aizņēmēja reģistrācija, Pieteikuma iesniegšana

3.1. Lai pieteiktos Aizdevuma saņemšanai, Aizņēmējam ir jāveic reģistrācija, aizpildot reģistrācijas formu Mājas lapā. Reģistrējoties Aizņēmējs norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru personas identitātes noteikšanai, saziņai un kredītspējas izvērtēšanai saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

3.2. Lai apstiprinātu reģistrāciju, ir jāveic reģistrācijas maksājums no Aizņēmēja norēķinu konta:

3.2.1. Reģistrācijas maksājums ir veicams uz Aizdevēja norēķinu kontu, kas norādīts Aizņēmējam nosūtītajā Aizdevēja e-pastā;

3.2.2. Reģistrācijas maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: „Piekrītu Avafin Latvia SIA Līguma noteikumiem”;

3.2.3. Reģistrācijas maksājumam ir jābūt vienādam vai lielākam par 0,01 EUR. Reģistrācijas maksājums Aizņēmējam netiek atmaksāts.

3.3. Ja reģistrācija nav veikta atbilstoši Līguma 3.2.punktā noteiktajai kārtībai, Aizdevējs jebkurā brīdī var pārtraukt Aizdevuma izsniegšanu vai ar to saistītās darbības.

3.4. Aizņēmējs apzinās, ka veicot reģistrēšanos, lietojot identitāti apliecinošus līdzekļus un piekrītot Līguma nosacījumiem, tiek noslēgts distances līgums, kuram ir tāds pats spēks kā rakstiski noslēgtam darījumam, un tam ir tādas pašas tiesiskās sekas kā drukātam un parakstītam dokumentam.

4. Pieteikuma iesniegšana un Aizdevuma izsniegšana

4.1. Apstiprinot reģistrāciju, Aizņēmējs iesniedz Pieteikumu Aizdevuma saņemšanai, savukārt Aizdevējs sniedz Aizņēmējam Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju, tostarp informē Aizņēmēju par GPL. Iesniedzot Pieteikumu, Aizņēmējs apstiprina savas sniegtās informācijas pareizību un apliecina, ka piekrīt Līguma noteikumiem.

4.2. Pēc Aizņēmēja Pieteikuma, Aizdevēja mājas lapā un no sadarbības partneriem iegūtās informācijas un kredītvēstures izvērtēšanas, Aizdevējs pieņem lēmumu par Aizņēmējam piedāvājamā Aizdevuma noteikumiem un informē Aizņēmēju par Aizņēmējam piedāvātā Aizdevuma apmēru, Komisijas apmēru, Atmaksas termiņu un/vai Atmaksas grafiku. Aizdevējs patur tiesības piešķirt mazāku Aizdevumu vai nepiešķirt to, izvērtējot katru Aizņēmēju individuāli, par piešķiramo Aizdevuma summu un Atmaksas grafiku vienojoties ar Aizņēmēju.

4.3. Informācija par Pieteikuma izskatīšanas procesa rezultātiem un apstiprinājums Aizdevuma piešķiršanas gadījumā tiek nosūtīts īsziņas veidā uz Aizņēmēja norādīto mobilā tālruņa numuru.

4.4. Pēc Līguma Speciālo noteikumu apstiprināšanas, Aizdevēja izsūtītas apstiprinošas īsziņas par Aizdevuma piešķiršanu, Aizdevējs apņemas pārskaitīt Aizdevumu uz Aizņēmēja norēķinu kontu, no kura tika veikts reģistrācijas maksājums vai kas tika norādīts Pieteikuma anketā. Ar minētā pārskaitījuma veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs Aizdevumu ir saņēmis.

4.5. Puses vienojas, ka Aizdevējs nav atbildīgs par darbību veikšanu ar nokavēšanos, ja tas noticis:

4.5.1. sakaru traucējumu dēļ;

4.5.2. trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ.

5. Aizdevuma procenti, komisija, termiņš un atmaksas kārtība

5.1. Aizdevējs, atkarībā no Aizdevuma apmēra un Atmaksas termiņa, Aizņēmējam izsniegtajam Aizdevumam piemēro Procenta likmi, kas tiek izteikta kā Komisija.

5.2. Aizdevuma Atmaksas termiņš, Procentu likme, Komisija un GPL apmērs norādīti Līguma Speciālajos noteikumos, kas ir pieejami Aizņēmēja Klienta profilā.

5.3. Ja Aizņēmējs neveic Aizdevuma un Komisijas atmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Aizdevējam nokavējuma procentus. Nokavējuma procentu apmērs ir 0,1 procentpunkts virs aizdevuma procentu likmes dienā no laikā nesamaksātās kopējās aizdevuma summas par katru nokavēto dienu.

Ja Aizņēmējs neveic kredītlīnijas summas un Komisijas atmaksu maksājuma grafikā noteiktajā termiņā, tas maksā Aizdevējam nokavējuma procentus 0.016% apmērā no laikā neatmaksātās kredītlīnijas summas daļas saskaņā ar maksājuma grafiku par katru nokavēto dienu. Ja Aizņēmējs saskaņā ar maksājuma grafiku kavē 2 (divus) maksājuma termiņus pēc kārtas, Aizdevējam ir tiesības pieprasīt kredītlīnijas summas atmaksu pilnā apmērā.

5.4. Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Aizdevumu Līgumā noteiktajā apmērā un termiņos.

5.5. Par Aizdevuma atmaksas dienu uzskatāms datums, kurā Aizdevums pilnā apmērā ir saņemts Aizdevēja norēķinu kontā.

5.6. Aizdevuma atmaksu Aizņēmējs veic tādā valūtā, kādā Aizdevējs piešķīris Aizdevumu. Ja Aizdevējs saņem Aizdevumu vai tā daļu citā valūtā, tad visas ar valūtas konvertāciju saistītās Aizdevēja izmaksas sedz Aizņēmējs. Aizņēmējs apzinās, ka valūtas maiņas kurss ir mainīgs un atšķirīgs dažādām iestādēm, par to var piemērot atsevišķu komisiju.

5.7. Aizdevējs ieskaita Aizņēmēja ieskaitītos naudas līdzekļus saistību izpildei šādā secībā:

5.7.1. Nenomaksātie procenti;

5.7.2. Aizdevums.

5.8. Ja Aizņēmējs, atmaksājot Aizdevumu, atmaksā lielāku summu par kopējo summas apmēru, Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt Aizdevējam atmaksāt pārmaksātos naudas līdzekļus, kurus Aizdevējs pārskaita uz Aizņēmēja norādīto bankas kontu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga rakstveida iesnieguma saņemšanas dienas.

5.9. Aizņēmējs ir tiesīgs atmaksāt Aizdevumu pilnībā vai daļēji pirms noteiktā termiņa. Par pirmstermiņa Aizdevuma atmaksas tiesību izlietošanu un pirmstermiņa atmaksu, Aizņēmējs vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš informē Aizdevēju, saskaņojot atmaksājamās summas apmēru.

5.10. Ja Aizdevējs ir nosūtījis Aizņēmējam parastas vai ierakstītas vēstules ar atgādinājumiem par Aizņēmēja saistību izpildes kavējumu, Aizdevējam ir tiesības piedzīt no Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar šādas vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam, EUR 7,- apmērā par katru šādu vēstuli.

6. Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana

6.1. Lai pagarinātu Atmaksas termiņu, Aizņēmējam un Aizdevējam ir jāvienojas par Līguma speciālo noteikumu grozījumiem, nosakot jaunu Aizdevuma atmaksas termiņu. Par šajā punktā minēto Līguma speciālo noteikumu grozīšanu Aizņēmējs veic vienreizēju samaksu (Pagarināšanas maksa), kas tiek noteikta atbilstoši pagarināšanas termiņam, vienojoties ar Aizdevēju.

6.2. Pieteikties Atmaksas termiņa pagarināšanai, saskaņot Pagarināšanas maksas apmēru un pagarināšanas termiņu Aizņēmējs var savā Klienta profilā Mājas lapā vai telefoniski sazinoties ar Aizdevēju. Aizdevējs ieraksta visas telefonsarunas ar Aizņēmēju.

6.3. Atmaksas termiņa pagarināšana stājas spēkā ar brīdi, kad Aizdevējs ir saņēmis Pagarināšanas maksu Aizdevēja norēķinu kontā. Aizņēmējam veicot Pagarināšanas maksājumu, maksājuma uzdevumā jānorāda savs personas kods un teksts „pagarināšana, dienu skaits, personas kods”. Ar Pagarināšanas maksas samaksu Aizņēmējs apstiprina jaunos Līguma speciālos noteikumus.

6.4. Pēc Pagarināšanas maksas saņemšanas Aizdevējs nosūta Aizņēmējam apstiprinājumu par Atmaksas termiņa pagarināšanu ar īsziņas un e-pasta starpniecību. Jaunais Atmaksas grafiks Aizņēmējam pieejams Klienta profilā Mājas lapā.

6.5. Pagarināšanas maksa netiek atskaitīta no Aizdevuma summas.

7. Atteikuma tiesības

7.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, iesniedzot vai nosūtot iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu ierakstīta sūtījuma veidā uz Aizdevēja juridisko adresi. Ja Aizņēmējam nav iespējams nosūtīt rakstisku iesniegumu, tam ir iespēja to nosūtīt Aizdevējam elektroniski ar e-pasta starpniecību uz [email protected] vai pieteikt atteikuma tiesību izmantošanu, sazinoties ar Aizdevēju, izmantojot Mājas lapā norādītos tālruņa numurus. Aizdevējs ieraksta visas telefonsarunas ar Aizņēmēju.

7.2. Ja Aizņēmējs izmanto Līguma 7.1.punktā paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma 7.1.punktā minētā iesnieguma saņemšanas dienas atmaksāt Aizdevējam Aizdevuma summu un Komisiju, kas aprēķināta par faktisko Aizdevuma lietošanas laiku.

7.3. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Aizdevuma un Komisijas samaksu Aizdevējam.

8. Aizdevēja tiesības un pienākumi

8.1. Aizdevēja pienākumi:

8.1.1. Savlaicīgi piešķirt Aizdevumu pēc tam, kad Aizdevējs noslēdzis Līgumu;

8.1.2. Pakalpojumu sniegšanas kārtības maiņas, Aizdevēja vai tā maksājuma iestāžu rekvizītu maiņas gadījumā sniegt informāciju Mājas lapā;

8.1.3. Segt izmaksas par Aizdevuma ieskaitīšanu Aizņēmēja bankas kontā;

8.1.4. Izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju un administrēt parādu.

8.2. Aizdevēja tiesības:

8.2.1. Bez Aizņēmēja piekrišanas nodot Trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus, tostarp veikt prasījuma tiesību cesiju normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī piesaistīt Trešās personas kavēto maksājumu piedziņai, atbilstoši Līgumam;

8.2.2. Pamatojoties uz līgumiem ar Trešajām personām, pārdot vai nodot trešajām personām Aizdevēja tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma, un nodot atbilstošos Aizņēmēja vai Pārstāvja personas datus;

8.2.3. Lai nodrošinātu maksājumu izpildi un uzskaiti, sniegt nepieciešamos Aizņēmēja datus maksājumu iestādēm, ciktāl tas nepieciešams maksājumu veikšanas, uzskaites un administrēšanas nolūkiem;

8.2.4. Pēc saviem ieskatiem mainīt un izvietot Mājas lapā pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību;

8.2.5. Piemērot atlaidi Komisijai, daļēji vai pilnībā dzēst Aizdevumu;

8.2.6. Vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam tūlītēju Līgumā noteikto parāda atmaksas izpildi pirms termiņa, ja:

8.2.6.1. Aizņēmējs Aizdevējam ir sniedzis nepareizu, neprecīzu un/vai apzināti maldinošu informāciju par sevi vai savām saistībām;

8.2.6.2. Pret Aizņēmēju tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi;

8.2.6.3. Parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz Aizdevuma apmēru, vai pret Aizņēmēju tiek uzsākta parādu piedziņa.

8.3. Ja Aizdevējs atbilstoši Līguma 8.2.6. punktam vienpusēji atkāpjas no Līguma, par to vismaz 7 (septiņas) darba dienas iepriekš rakstiski tiek paziņots Aizņēmējam. Paziņojums par Līguma izbeigšanu tiek nosūtīts ierakstītā sūtījumā pa pastu un/vai e-pastu uz Aizņēmēja Līgumā norādīto pasta un/vai e-pasta adresi. Šādā gadījumā Aizņēmējam jāizpilda savas saistības pret Aizdevēju 7 (septiņu) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

9. Aizņēmēja tiesības un pienākumi

9.1. Aizņēmēja pienākumi:

9.1.1. Savlaicīgi atmaksāt piešķirto Aizdevumu un visas ar tā piešķiršanu un lietošanu saistītās izmaksas Līgumā noteiktajā kārtībā;

9.1.2. Nenodot trešajām personām Aizdevēja piešķirtos vai Aizņēmēja izveidotos un Aizdevēja apstiprinātos identitātes apliecināšanas līdzekļus;;

9.1.3. Nekavējoties informēt Aizdevēju, ja trešajai personai kļuvuši zināmi vai ir aizdomas, ka trešajai personai var kļūt zināmi Aizņēmēja identitātes apliecināšanas līdzekļi;

9.1.4. Bez Aizdevēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nenodot Trešajām personām Līgumā noteiktās un izrietošās Aizņēmēja tiesības un pienākumus;

9.1.5. Ja Aizņēmējs aizmirst vai nozaudē paroli, informēt par to Aizdevēju;

9.1.6. Segt parāda atgūšanas izmaksas, ja tādas rodas par Parāda piedziņu, veicot pārskaitījumu uz Aizdevēja norādīto bankas kontu;

9.1.7. Gadījumā, ja tiek mainīta Aizņēmēja adrese, e-pasta adrese, telefona numurs vai cita svarīga informācija, Aizņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstveidā vai ar e-pasta starpniecību informē par to Aizdevēju.

9.2. Aizņēmēja tiesības:

9.2.1. Izmantot atteikuma tiesības Līgumā noteiktajā kārtībā;

9.2.2. Pieprasīt no Aizdevēja rakstveida izziņas par esošajām Aizņēmēja saistībām vai par citu Aizdevēja rīcībā esošu informāciju par Aizņēmēju saskaņā ar Aizdevēja Mājas lapā norādīto cenrādi;

9.2.3. Veicot Aizdevuma atmaksu pirms noteiktā termiņa, Aizņēmējam ir tiesības uz taisnīgu izmaksu piemērošanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Lietošanas procenti tiek piemēroti par laika posmu līdz dienai, kurā Aizņēmējs pilnībā atmaksā Aizdevumu;

9.2.4. Atmaksāt Aizdevumu vai tā daļu pirms termiņa Līgumā minētajā kārtībā;

9.2.5. Bez maksas elektroniski saņemt Aizdevuma atmaksas grafika tabulu un informatīvu izziņu par aktuālo saistību apmēru.

10. Citi noteikumi

10.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, streikus, kara darbību, dabas katastrofas, kuras Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

10.2. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs paziņojumus sūtīs ar pasta vai elektroniskās komunikācijas automātisko līdzekļu starpniecību, kuriem nav nepieciešama cilvēka klātbūtne, un šādā veidā un laikā nosūtītā informācija uzskatāma par saņemtu:

10.2.1. Pa pastu nosūtītā korespondence - 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Latvijas Pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu;

10.2.2. Pa elektronisko pastu nosūtīts paziņojums, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 96 (deviņdesmit sešas) stundas;

10.2.3. Īsziņas veidā nosūtīts paziņojums, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 36 (trīsdesmit sešas) stundas.

10.3. Aizņēmējam, sūtot Aizdevējam paziņojumus, nepārprotami jānorāda sava identitāte, citādi nosūtītie paziņojumi netiks uzskatīti par saņemtiem.

10.4. Uzņemoties jaunas saistības pret Aizdevēju vai mainot jau esošās, Aizņēmējs no jauna iepazīstas ar Mājas lapā esošajiem Līguma noteikumiem to attiecīgajā datumā spēkā esošajā redakcijā.

10.5. Strīdi vai citas domstarpības vai prasījumi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīti ar šo Līgumu, risināmi Pušu savstarpēju sarunu ceļā. Ja neizdodas strīdu vai citas domstarpības atrisināt sarunu ceļā vai apmierināt prasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sarunu sākuma brīža, vai ja viena no Pusēm nolemj, ka strīdu vai citas domstarpības risināt sarunu ceļā vairs nav lietderīgi, strīds risināms tiesā, Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā. Aizņēmējam ir tiesības vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.6. Puses vienojas, ka šī Līguma izskaidrošanā tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti.

10.7. Aizņēmējs apliecina, ka apzinās visus šajā līgumā noteiktos pienākumus, tiesības un atbildību. Šī līguma nosacījumi Aizņēmējam ir saprotami un taisnīgi, un/vai ar viņu apspriesti un izskaidroti klātienē vai telefoniski, ja Aizņēmējs to pieprasījis.

10.8. Līgums pieejams latviešu un krievu valodā. Neskaidrību gadījumā noteicošais ir līguma teksts latviešu valodā.

10.9. Līgums ir pieejams Aizņēmēja izveidotajā Klienta profilā Mājas lapā un lejupielādējamā un saglabājamā formātā 5 (piecus) gadus no noslēgšanas dienas.

11. Personas datu aizsardzības noteikumi

11.1. Aizdevējs apstrādā un aizsargā Aizņēmēja personas datus atbilstoši piemērojamajiem likumiem, Aizdevēja Privātuma politikai un iekšējām procedūrām.

11.2. Līguma noslēgšanai Aizņēmējs sniedz Aizdevējam Līguma 3.1.punktā norādītos personas datus - vārdu, uzvārdu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru.

11.3. Aizdevējs iegūst par Aizņēmēju sīkdatņu datus un informāciju par Aizdevēja mājas lapā lietoto ierīci, lai novērtētu Aizņēmēja kredītspēju saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

11.4. Aizdevējs ieraksta visas telefonsarunas ar Aizņēmēju, lai nepieciešamības gadījumā vienotos ar Aizņēmēju par Līguma grozījumiem vai veiktu Līguma 6.1 vai 7.2.punktā paredzētās darbības. Aizņēmējam ir tiesības atteikties no telefonsarunu ierakstīšanas, bet tad Aizdevējam nav pienākuma izpildīt Līguma 6.1 vai 7.2.punktā paredzētās darbības.

11.5. Līguma noslēgšanai un izpildei Aizdevējam ir tiesības saņemt informāciju par Aizņēmēja kredītvēsturi (piemēram, par Aizņēmēja aktīvajām, spēkā esošajām, bijušajām, pienācīgi un nepienācīgi izpildītajām saistībām, to apjomu, nokavējuma procentiem, līgumsodiem, termiņiem, saistību rašanās datumiem, kā pret Aizdevēju, tā arī attiecībās ar Trešajām personām) un nodot to:

11.5.1. Latvijas Bankas Kredītu reģistram,

11.5.2. Valsts ieņēmumu dienestam,

11.5.3. SIA  „Creditreform Latvija” vienotais reģistrācijas numurs 40003255604,

11.5.4. SIA „Creditinfo Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40103239517,

11.5.5. AS “Kredītinformācijas Birojs”, vienotais reģistrācijas numurs 40103673493.

11.6. Ja Aizdevējs saņems informāciju par lēmumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi pret Aizņēmēju vai, ja Aizņēmēja parādi pārsniedz Aizdevuma apmēru, tad tas ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma vai pieprasīt Līgumā noteikto parāda atmaksu pirms termiņa Līguma 8.2.6.punkta kārtībā.

11.7. Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju saņemt informāciju par tā veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un apstrādāt šos datus Līguma noslēgšanai. [Aizņēmēja vārds, uzvārds, datums]

11.8. Aizdevējs ir tiesīgs sniegt informāciju par Aizņēmēju saistību pārņēmējiem, tā mātes sabiedrībai, valdošajai sabiedrībai un jebkurām valdošās sabiedrības atkarīgajām sabiedrībām, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, lai nodrošinātu Līguma nepārtrauktu izpildi.

11.9. Pēc Aizdevēja atsevišķa un dokumentēta lūguma, Aizdevējs ir tiesīgs sniegt datus par Aizņēmēja darba devēju, Aizņēmēja parādsaistībām, parāda summu, nokavētā maksājuma apmēru un kavējuma termiņiem kredītu un finanšu iestādēm un citām personām.

11.10. Aizdevējs ir tiesīgs sniegt informāciju par Aizņēmēju personas datu apstrādātājiem, kas nodrošina Līguma izpildi, piemēram, izpaust Aizņēmēja kontaktinformāciju ziņu izsūtītājiem vai telefonsarunu ierakstīšanas pakalpojuma sniedzējam.

11.11. Līguma noslēgšanai un izpildei Aizdevējam ir tiesības nodot un saņemt informāciju par Aizņēmēju Threatmatrix Inc. Amerikas Savienotajās valstīs krāpšanas iespējas izvērtēšanai. Informācijas nosūtīšana atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 45.pantam un Komisijas Īstenošanas lēmumam (ES) 2016/1250 (2016. gada 12. jūlijs) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par pienācīgu aizsardzību, ko nodrošina ES un ASV privātuma vairogs C/2016/4176, OV L 207, 1.8.2016, 1. lpp.

11.12. Aizdevējs ir tiesīgs pārbaudīt sniegto ziņu precizitāti un pilnību, kā arī iesniegto dokumentu patiesumu un spēkā esamību, veikt citas nepieciešamās darbības, kā arī pieprasīt papildu ziņas un apstiprinājumus no trešajām personām, nesaskaņojot veicamās darbības ar Aizņēmēju. Aizņēmējs ar Līguma parakstīšanu piekrīt, ka Aizdevējs pakalpojumu sniegšanai ir tiesīgs apstrādāt un izpaust trešajām personām datus, kas Aizdevējam ir kļuvuši zināmi un ir nepieciešami Līguma, citu Aizdevēja noteikumu un pakalpojumu sniegšanas izpildei.

11.13. Aizņēmējam ir datu subjekta tiesības, kas aprakstītas Aizdevēja Privātuma politikā.

Esmu iepazinies ar Līguma noteikumiem par personas datu apstrādi: [Aizņēmēja vārds, uzvārds, datums]

Ladyloan.lv © 2015 - 2024