Aizdevumi Aizdevuma līguma noteikumi/ 01.03.2018

Aizdevuma līguma noteikumi/ 01.03.2018

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE9+): Only available with Windows Vista and upwards

Aizdevuma līguma vispārīgie noteikumi

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Aizdevējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Creamfinance Latvia“, vienotais reģistrācijas numurs: 40103283854, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2a-24, Rīga, LV-1005;

1.2. Aizņēmējs – fiziskā persona, vecumā no 20 līdz 75 gadiem, ar kuru Aizdevējs ir noslēdzis Līgumu un kura ir saņēmusi Aizdevumu;

1.3. Aizdevums – naudas summa, ko Aizdevējs aizdod Aizņēmējam saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un pamatojoties uz Aizņēmēja pieteikumu;

1.4. Pieteikums – Aizdevējam elektroniski vai ar Pārstāvja starpniecību iesniegts Aizņēmēja pieteikums par Aizdevuma izsniegšanu;

1.5. Internetbanka – elektroniska kredītiestādes datu apmaiņas un maksājumu sistēma, kuru izmantojot Aizņēmējs ļauj Aizdevējam noskaidrot savu identitāti, un kura ļauj Aizņēmējam veikt attālinātos maksājumus;

1.6. Pārstāvis – ir juridiska persona, kuru Aizdevējs ir pilnvarojis reģistrēt aizņēmējus, pieņemt Pieteikumus no aizņēmējiem un veikt aizņēmēju identificēšanu Aizdevēja vārdā;

1.7. Reģistrācijas maksājums – maksa ne mazāk kā EUR 0,01 (viens eiro cents) apmērā, ko saskaņā ar šī Līguma 3.4.3. punktu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā un kura netiek atmaksāta. Gadījumā, ja Pieteikums tiek iesniegts ar Pārstāvja starpniecību, šāda maksa netiek piemērota;

1.8. Mājas lapa – Aizdevēja interneta vietne http://www.ladyloan.lv/, kurā Aizņēmējs elektroniski iesniedz Pieteikumu un slēdz šo Līgumu;

1.9. Procentu likme – Aizdevuma procentu likme, kura tiek piemērota Aizdevumam un kuru, izteiktu Komisijas veidā, Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizdevuma lietošanu;

1.10. Komisija – maksa, ko Aizņēmējs saskaņā ar piemērojamo Procentu likmi maksā Aizdevējam par Aizdevuma izsniegšanu un lietošanu;

1.11. Atmaksas grafiks – Aizdevēja sastādīts grafiks, kurā noteikti Aizdevuma un Komisijas maksāšanas termiņi un apmērs;

1.12. Atmaksas termiņš – termiņš, līdz kuram Aizņēmējam ir pilnībā jāatmaksā Aizdevējam Aizdevums un Komisija;

1.13. Parāds – Aizņēmēja neizpildītās saistības pret Aizdevēju, atbilstoši 5.4. punkta un tā apakšpunktu noteikumiem;

1.14. Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – saskaņā ar 2008.gada 23.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. 2008/48/EK apstiprināta Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa;

1.15. GPL – gada procentu likme. Aizdevuma kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no piešķirtā Aizdevuma kopējās summas;

1.16. Puses (atsevišķi – Puse) – Aizdevējs un Aizņēmējs;

1.17. Trešā persona – jebkura persona, kas nav šī Līguma puse;

1.18. Aizdevēja Bankas konts – Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Mājas lapā vai Atmaksas grafikā;

1.19. Maksājuma termiņš – Atmaksas grafikā norādītais datums, līdz kuram Aizņēmējam jāveic maksājums uz Aizdevēja Bankas kontu;

1.20. Līgums – Pieteikums, Līguma Speciālie noteikumiem un Līguma Vispārīgie noteikumi.

 

2. Līguma priekšmets

2.1. Ar šo Līgumu Aizdevējs izsniedz, bet Aizņēmējs pieņem un apņemas atmaksāt Aizdevumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

2.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Aizdevējs apstiprina Aizdevuma izsniegšanu, nosūtot Aizņēmējam īsziņu un e-pastu par aizdevuma izsniegšanas apstiprinājumu.

2.3. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

 

3. Aizņēmēja reģistrācija, Pieteikuma iesniegšana

3.1. Lai pieteiktos Aizdevuma saņemšanai, Aizņēmējam ir jāveic reģistrācija, aizpildot reģistrācijas formu Mājas lapā vai iesniedzot pieteikumu caur Pārstāvi. Reģistrējoties Aizņēmējs norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru un citu personas identitātes noteikšanai un saziņai nepieciešamo informāciju, kā arī apliecina savu piekrišanu Aizdevēja tiesībām apstrādāt Aizņēmēja personas datus aizdevumu piešķiršanas nolūkā, tiešā marketinga mērķiem un citiem 8.2.3. punktā minētajiem mērķiem Līgumā paredzētajā kārtībā.

3.2. Reģistrējoties Aizņēmējs izveido paroli. Ja Aizņēmējs aizmirst vai nozaudē paroli, Aizņēmējam ir pienākums no tā paša mobilā tālruņa numura, kuru tas norādījis reģistrējoties Mājas lapā, nosūtīt Aizdevējam īsziņu ar tekstu: PAZAUDEJU.

3.3. Pēc iepazīšanās ar Līguma tekstu Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem, saprot tos un tiem piekrīt.

3.4. Lai apstiprinātu reģistrāciju, ir jāveic reģistrācijas maksājums no Aizņēmēja norēķinu konta:

3.4.1. Reģistrācijas maksājums ir veicams uz Aizdevēja norēķinu kontu, kas norādīts Aizņēmējam nosūtītajā Aizdevēja e-pastā;

3.4.2. Reģistrācijas maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: „Piekrītu SIA Creamfinance Latvia Līguma noteikumiem”;

3.4.3. Reģistrācijas maksājumam ir jābūt vienādam vai lielākam par 0.01 EUR. Reģistrācijas maksājums Aizņēmējam netiek atmaksāts.

3.5. Ja reģistrācija nav veikta korekti, t.i., Atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, Aizdevējs jebkurā brīdī var pārtraukt Aizdevuma izsniegšanu vai ar to saistītās darbības.

3.6. Aizņēmējs apzinās, ka veicot reģistrēšanos, lietojot identitāti apliecinošus līdzekļus un piekrītot Līguma nosacījumiem, tiek noslēgts distances līgums, kuram ir tāds pats spēks kā rakstiski noslēgtam darījumam un tam ir tādas pašas tiesiskās sekas kā drukātam un parakstītam dokumentam.

 

4. Pieteikuma iesniegšana un Aizdevuma izsniegšana

4.1. Apstiprinot reģistrāciju, Aizņēmējs iesniedz Pieteikumu Aizdevuma saņemšanai, izvēloties Mājas lapā Līguma Speciālos noteikumus – Aizdevuma summu, Atmaksas grafiku u.c. noteikumus, ja tādi paredzēti, savukārt Aizdevējs sniedz Aizņēmējam Eiropas patēriņa kredīta standartinformāciju, tostarp informē Aizņēmēju par GPL. Iesniedzot Pieteikumu, Aizņēmējs apstiprina savas sniegtās informācijas pareizību, izsaka datu subjekta piekrišanu, kā arī apliecina, ka piekrīt Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pieteikums tiek iesniegts caur Pārstāvi, tad pēc Aizņēmēja izvērtēšanas un akceptēšanas, Aizdevējs izveido Klienta profilu Aizdevēja mājas lapā www.ladyloan.lv. Gadījumā, ja Pieteikumā nebūs norādīta Aizņēmēja e-pasta adrese, tad profila izmantošanas vajadzībām tiks piešķirta e-pasta adrese personas-kods@ladyloan.lv.

4.2. Iesniedzot Aizdevējam Pieteikumu, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs pārbauda Aizņēmēja spēju atmaksāt Aizdevumu un kredītvēsturi savā datubāzē, kā arī trešo personu datubāzēs.

4.3. Pēc Aizņēmēja Pieteikuma un kredītvēstures izvērtēšanas, Aizdevējs pieņem lēmumu par Aizņēmējam piedāvājamā Aizdevuma noteikumiem un informē Aizņēmēju par Aizņēmējam piedāvātā Aizdevuma apmēru, Komisijas apmēru, Atmaksas termiņu un/vai Atmaksas grafiku. Aizdevējs patur tiesības piešķirt mazāku Aizdevumu vai nepiešķirt to, izvērtējot katru Aizņēmēju individuāli, par piešķiramo Aizdevuma summu un Atmaksas grafiku vienojoties ar Aizņēmēju.

4.4. Informācija par Pieteikuma izskatīšanas procesa rezultātiem un apstiprinājums, Aizdevuma piešķiršanas gadījumā, tiek nosūtīts īsziņas veidā uz Aizņēmēja norādīto mobilā tālruņa numuru, kā arī tiek informēts telefoniski.

4.5. Pēc Līguma Speciālo noteikumu apstiprināšanas, Aizdevēja izsūtītas un Aizņēmēja saņemtas apstiprinošas īsziņas par Aizdevuma piešķiršanu, Aizdevējs apņemas pārskaitīt Aizdevumu uz Aizņēmēja norēķinu kontu, no kura tika veikts reģistrācijas maksājums vai kas tika norādīts Pieteikuma anketā, vai arī uz Pārstāvja norēķinu kontu, kas attiecīgi veic pārskaitījumu Klientam ar internetbankas palīdzību. Ar minētā pārskaitījuma veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs Aizdevumu ir saņēmis.

4.6. Puses vienojas, ka Aizdevējs nav atbildīgs par darbību veikšanu ar nokavēšanos, ja tas noticis:

4.6.1. sakaru traucējumu dēļ;

4.6.2. trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ.

 

5. Aizdevuma procenti, komisija, termiņš un atmaksas kārtība

5.1. Aizdevējs, atkarībā no Aizdevuma apmēra un Atmaksas termiņa, Aizņēmējam izsniegtajam Aizdevumam piemēro Procenta likmi, kas, izsakot aprēķinātos procentus par Aizdevuma termiņu naudas izteiksmē, tiek izteikta kā Komisija.

5.2. Aizdevuma Atmaksas termiņš, Procentu likme, Komisija un GPL apmērs norādīti Līguma Speciālajos noteikumos, kas tiek nosūtīti uz Aizņēmēja e-pasta adresi un ir pieejami Aizņēmēja Klienta profilā.

5.3. Ja Aizņēmējs neveic Aizdevuma un Komisijas atmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Aizdevējam nokavējuma procentus. Nokavējuma procentu apmērs ir 0.1 procentpunkts virs aizdevuma procentu likmes dienā no laikā nesamaksātās kopējās aizdevuma summas par katru nokavēto dienu.

5.4. Aizņēmēja neizpildītās saistības pret Aizdevēju šī Līguma izpratnē veido Parādu:

5.4.1. Līdz Atmaksas termiņa iestāšanās brīdim, Parādu veido neatmaksātais Aizdevums un Komisija;

5.4.2. Atmaksas termiņa kavējuma gadījumā, Parādu veido neatmaksātais Aizdevums, Komisija, Nokavējuma procenti, ar parāda atgūšanu saistītie izdevumi.

5.5. Aizņēmējam ir pienākums atmaksāt Parādu Līgumā noteiktajā apmērā un termiņos.

5.6. Par Parāda atmaksas dienu uzskatāms datums, kurā Parāds pilnā apmērā ir saņemts Aizdevēja norēķinu kontā.

5.7. Parāda atmaksu Aizņēmējs veic tādā valūtā, kādā Aizdevējs piešķīris Aizdevumu. Ja Aizņēmējam parādu atmaksājot, Aizdevējs saņem Parādu vai tā daļu citā valūtā, tad visas ar valūtas konvertāciju saistītās Aizdevēja izmaksas sedz Aizņēmējs. Aizņēmējs apzinās, ka valūtas maiņas kurss ir mainīgs un atšķirīgs dažādām iestādēm, par to var piemērot atsevišķu komisiju.

5.8. Parādu Aizņēmējs Aizdevējam atmaksā un Aizdevējs ieskaita Aizņēmēja saistību izpildē šādā secībā:

5.8.1. Nenomaksātie procenti (lietošanas un nokavējuma);

5.8.2. Aizdevums.

5.9. Ja Aizņēmējs, atmaksājot Parādu, atmaksā lielāku summu par Parāda summas apmēru, Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt Aizdevējam atmaksāt pārmaksātos naudas līdzekļus, kurus Aizdevējs pārskaita uz Aizņēmēja norādīto bankas kontu trīs darba dienu laikā no attiecīga rakstveida iesnieguma saņemšanas dienas.

5.10. Aizņēmējs ir tiesīgs atmaksāt Parādu pilnībā vai daļēji pirms noteiktā termiņa. Par pirmstermiņa Aizdevuma atmaksas tiesību izlietošanu un Parāda pirmstermiņa atmaksu, Aizņēmējs trīs darba dienas iepriekš informē Aizdevēju, saskaņojot atmaksājamās summas apmēru.

5.11. Aizdevējs pēc Aizņēmēja pieprasījuma var sagatavot Aizņēmējam individuālu Aizdevuma atmaksas grafiku. Par šajā punktā minētā grafika sagatavošanu Aizņēmējs maksā Aizdevējam komisijas maksu EUR 15,- apmērā.

5.12. Ja, uzsākot parāda atgūšanu, Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis paziņojumu ar atgādinājumiem par saistību izpildes kavēšanu, Aizņēmējam ir pienākums samaksāt Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar paziņojuma sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7.00 EUR apmērā par katru šādu paziņojumu. Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzturētās datubāzes katru pārbaudi Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas noskaidrošanai Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja ne vairāk kā 5.00 EUR; par Aizdevēja katras īsziņas sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR; par Aizdevēja katra zvana veikšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR; par Aizdevēja katra elektroniskā pasta sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR.

5.13. Aizņēmējs piekrīt, ka nepieciešamības gadījumā piedziņas pasākumu īstenošanai Aizdevējs ir tiesīgs piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus, kuri ieguvuši licenci parādu atgūšanas pakalpojumu sniegšanai. Aizņēmējs apzinās, ka parāda piedziņa ir saistīta ar papildu izmaksām, un Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt Aizdevējam radušos izdevumus, kas ir saistīti ar piedziņas procesu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

6. Aizdevuma atmaksas termiņa pagarināšana

6.1. Lai pagarinātu Atmaksas termiņu, Aizņēmējam un Aizdevējam ir jāvienojas par Līguma speciālo noteikumu grozījumiem, nosakot jaunu Aizdevuma atmaksas termiņu. Par šajā punktā minēto Līguma speciālo noteikumu grozīšanu Aizņēmējs veic vienreizēju samaksu (Pagarināšanas maksa), kas tiek noteikta atbilstoši pagarināšanas termiņam vienojoties ar Aizdevēju.

6.2. Pieteikties Atmaksas termiņa pagarināšanai, saskaņot Pagarināšanas maksas apmēru un pagarināšanas termiņu Aizņēmējs var savā Klienta profilā Mājas lapā vai telefoniski sazinoties ar Aizdevēju.

6.3. Atmaksas termiņa pagarināšana stājas spēkā ar brīdi, kad Aizdevējs ir saņēmis Pagarināšanas maksu Aizdevēja norēķinu kontā. Aizņēmējam veicot Pagarināšanas maksājumu, maksājuma uzdevumā jānorāda savu personas kodu un tekstu „pagarināšana, dienu skaits, personas kods”. Ar Pagarināšanas maksas samaksu, Aizņēmējs apstiprina jaunos Līguma speciālos noteikumus.

6.4. Pēc Pagarināšanas maksas saņemšanas, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam apstiprinājumu par Atmaksas termiņa pagarināšanu ar īsziņas un e-pasta starpniecību, kā arī nosūta uz Aizņēmēja e-pastu jaunu Atmaksas grafiku, kas Aizņēmējam pieejams arī Aizņēmēja Klienta profilā Mājas lapā.

6.5. Pagarināšanas maksa netiek atskaitīta no Parāda.

6.6. Pēc Aizdevuma atmaksas termiņa otrās pagarināšanas Aizdevējs atkārtoti izvērtē Aizņēmēja maksātspēju un piedāvā Aizņēmējam Aizdevuma atmaksas grafiku pēc saviem ieskatiem. Ja Aizņēmējs nepiekrīt Aizdevēja piedāvātajam Aizdevuma atmaksas grafikam, Aizdevējs var apstiprināt Aizņēmēja aizdevuma termiņa pagarināšanas pieprasījumu, vienlaicīgi informējot Aizņēmēju par iespēju segt Aizdevumu pilnībā vai pa daļām.

 

7. Atteikuma tiesības

7.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, iesniedzot vai nosūtot iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu ierakstītā sūtījuma veidā uz Aizdevēja juridisko adresi. Ja Aizņēmējam nav iespējams nosūtīt rakstisku iesniegumu, tam ir iespēja to nosūtīt Aizdevējam elektroniski ar e-pasta starpniecību uz info@ladyloan.lv, vai pieteikt atteikuma tiesību izmantošanu sazinoties ar Aizdevēju, izmantojot Mājas lapā norādītos tālruņa numurus.

7.2. Ja Aizņēmējs izmanto Līguma 7.1.punktā paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma 7.1.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienas, atmaksāt Aizdevējam Aizdevuma summu un Komisiju, kas aprēķināta par faktisko Aizdevuma lietošanas laiku. 

7.3. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Aizdevuma un Komisijas samaksu Aizdevējam.

 

8. Aizdevēja tiesības un pienākumi

8.1. Aizdevēja pienākumi:

8.1.1. Savlaicīgi piešķirt Aizdevumu pēc tam, kad Aizdevējs noslēdzis Līgumu;

8.1.2. Pakalpojumu sniegšanas kārtības maiņas, Aizdevēja vai tā maksājuma iestāžu rekvizītu maiņas gadījumā, sniegt informāciju Mājas lapā;

8.1.3. Nodrošināt Aizņēmēja personas datu precīzu, godprātīgu un likumīgu apstrādi un aizsardzību, veikt nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai pret nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu grozīšanu, izpaušanu un jebkura cita veida prettiesisku apstrādi;

8.1.4. Segt izmaksas par Aizdevuma ieskaitīšanu Aizņēmēja bankas kontā;

8.1.5. Izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju un administrēt parādu.

8.2. Aizdevēja tiesības:

8.2.1. Bez Aizņēmēja piekrišanas nodot trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus, tostarp veikt prasījuma tiesību cesiju normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī piesaistīt Trešās personas kavēto maksājumu piedziņai, atbilstoši Līgumam;

8.2.2. Pamatojoties uz līgumiem ar Trešajām personām, pārdot vai nodot trešajām personām Aizdevēja tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma;

8.2.3. Veikt plašu Aizņēmēja datu un informācijas apstrādi – tostarp ievākt, uzglabāt, saglabāt, reģistrēt, ievadīt, pārraidīt, nodot un saņemt no trešajām personām, datu bāzēm un uzskaites sistēmām (tai skaitā, Iedzīvotāju reģistrs, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, SIA  „Creditreform Latvija” vienotais reģistrācijas numurs 40003255604, Lindorff OY Latvijas filiāle vienotais reģistrācijas numurs 40003514990, SIA „Paus Konsults” vienotais reģistrācijas numurs 40003352670, SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus””, vienotais reģistrācijas numurs 40003428538, SIA „Julianus Inkasso Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003717522, UAB „Gelvora filiāle Latvijā, vienotais reģistrācijas numurs 40103208983, SIA „Creditinfo Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40103239517, kā arī citus parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji un citi);

8.2.4. Pārbaudīt sniegto ziņu precizitāti un pilnību, kā arī iesniegto dokumentu patiesumu un spēkā esamību, veikt citas nepieciešamās darbības, kā arī pieprasīt papildu ziņas un apstiprinājumus no trešajām personām, nesaskaņojot veicamās darbības ar Aizņēmēju. Aizņēmējs ar Līguma parakstīšanu piekrīt, ka Aizdevējs pakalpojumu sniegšanai ir tiesīgs apstrādāt un izpaust trešajām personām datus, kas Aizdevējam ir kļuvuši zināmi un ir nepieciešami Līguma, citu Aizdevēja noteikumu un pakalpojumu sniegšanas izpildei;

8.2.5. Saskaņā ar Līguma 8.2.3. punktu, veicot datu un informācijas apstrādi, nodot un saņemt datus par Aizņēmēju, tostarp par Aizņēmēja aktīvajām, spēkā esošajām, bijušajām, pienācīgi un nepienācīgi izpildītajām saistībām, to apjomu, nokavējuma procentiem, līgumsodiem, termiņiem, saistību rašanās datumiem, kā pret Aizdevēju, tā arī attiecībās ar Trešajām personām;

8.2.6. Sniegt informāciju par Aizņēmēju Aizdevēja saistību pārņēmējiem, tā mātes sabiedrībai, valdošajai sabiedrībai un jebkurām valdošās sabiedrības atkarīgajām sabiedrībām, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmām, kuru pārzinis ir Aizdevējs, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai;

8.2.7. Lai nodrošinātu maksājumu izpildi un uzskaiti, sniegt nepieciešamos Aizņēmēja datus maksājumu iestādēm, ciktāl tas nepieciešams maksājumu veikšanas, uzskaites un administrēšanas nolūkiem;

8.2.8. Pēc saviem ieskatiem mainīt un izvietot Mājas lapā pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību;

8.2.9. Piemērot atlaidi Komisijai, daļēji vai pilnībā dzēst Aizdevumu;

8.2.10. Vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam tūlītēju Līgumā noteikto parāda atmaksas izpildi pirms termiņa, ja:

8.2.10.1. Aizņēmējs Aizdevējam ir sniedzis nepareizu, neprecīzu un/vai apzināti maldinošu informāciju par sevi vai savām saistībām;

8.2.10.2. Pret Aizņēmēju tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi;

8.2.10.3. Parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz Aizdevuma apmēru, vai pret Aizņēmēju tiek uzsākta parādu piedziņa.

8.3. Ja Aizdevējs, atbilstoši Līguma 8.2.10. punktam, vienpusēji atkāpjas no Līguma, par to 7 (septiņas) darba dienas iepriekš rakstiski tiek paziņots Aizņēmējam. Paziņojums par Līguma izbeigšanu tiek nosūtīts ierakstītā sūtījumā pa pastu un/vai e-pastu uz Aizņēmēja Līgumā norādīto pasta un e-pasta adresi. Šādā gadījumā Aizņēmējam jāsamaksā Parāds un jāizpilda savas saistības pret Aizdevēju 7 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

 

9. Aizņēmēja tiesības un pienākumi

9.1. Aizņēmēja pienākumi:

9.1.1. Savlaicīgi atmaksāt piešķirto Aizdevumu un visas ar tā piešķiršanu un lietošanu saistītās izmaksas Līgumā noteiktajā kārtībā;

9.1.2. Nenodot trešajām personām Aizdevēja piešķirtos vai Aizņēmēja izveidotos un Aizdevēja apstiprinātos identitātes apliecināšanas līdzekļus;

9.1.3. Nekavējoties informēt Aizdevēju, ja trešajai personai kļuvuši zināmi vai ir aizdomas, ka trešajai personai var kļūt zināmi Aizņēmēja identitātes apliecināšanas līdzekļi;

9.1.4. Bez Aizdevēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nenodot Trešajām personām Līgumā noteiktās un izrietošās Aizņēmēja tiesības un pienākumus;

9.1.5. Ja Aizņēmējs aizmirst vai nozaudē paroli, informēt Aizdevēju Līgumā noteiktajā kārtībā;

9.1.6. Segt parāda atgūšanas izmaksas, ja tādas rodas par Parāda piedziņu, veicot pārskaitījumu uz Aizdevēja norādīto bankas kontu;

9.1.7. Pēc Aizdevēja lūguma, sniegt datus par Aizņēmēja darba devēju, Aizņēmēja parādsaistībām kredītu un finanšu iestādēm un citām personām, parāda summu, nokavētā maksājuma apmēru un kavējuma termiņiem;

9.1.8. Gadījumā, ja tiek mainīta Aizņēmēja adrese, e-pasta adrese, telefona numurs vai cita svarīga informācija, Aizņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas, rakstveidā vai ar e-pasta starpniecību informē par to Aizdevēju.

9.2. Aizņēmēja tiesības

9.2.1. Izmantot atteikuma tiesības Līgumā noteiktajā kārtībā;

9.2.2. Pieprasīt no Aizdevēja rakstveida izziņas par esošajām Aizņēmēja saistībām vai par citu Aizdevēja rīcībā esošu informāciju par Aizņēmēju saskaņā ar Aizdevēja Mājas lapā norādīto cenrādi;

9.2.3. Nepiekrist savu personas datu apstrādei, labošanai, iznīcināšanai vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot saglabāšanu, ja tiek konstatēts, ka dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktus;

9.2.4. Pieprasīt izlabot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot saglabāšanu, ja tiek konstatēts, ka dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktus;

9.2.5. Nepiekrist turpmākai datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos;

9.2.6. Iepazīties ar saviem datiem, pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus personas datus. Saņemt informāciju no kādiem avotiem, kādi Aizņēmēja personas dati ir iegūti, ar kādu mērķi tie apstrādāti un tiek sniegti;

9.2.7. Veicot Parāda atmaksu pirms noteiktā termiņa, Aizņēmējam ir tiesības uz taisnīgu izmaksu piemērošanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, Izmaksas tiek piemērotas par laika posmu līdz dienai, kurā Aizņēmējs pilnībā atmaksā Parādu;

9.2.8. Atmaksāt parādu vai tā daļu pirms termiņa Līgumā minētajā kārtībā;

9.2.9. Bez maksas elektroniski saņemt Aizdevuma atmaksas grafika tabulu un informatīvu izziņu par aktuālo saistību apmēru.

 

10. Citi noteikumi

10.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas, kuras Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

10.2. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs paziņojumus sūtīs ar pasta vai elektroniskās komunikācijas automātisko līdzekļu starpniecību, kuriem nav nepieciešama cilvēka klātbūtne un šādā veidā un laikā nosūtītā informācija uzskatāma par saņemtu:

10.2.1. Pa pastu nosūtītā korespondence, septiņu darba dienu laikā pēc Latvijas Pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu;

10.2.2. Pa elektronisko pastu nosūtīts paziņojums, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 24 (divdesmit četras) stundas;

10.2.3. Īsziņas veidā nosūtīts paziņojums, kad no tās nosūtīšanas brīža ir pagājušas 24 (divdesmit četras) stundas.

10.3. Aizņēmējam, sūtot Aizdevējam paziņojumus, nepārprotami jānorāda sava identitāte, citādi nosūtītie paziņojumi netiks uzskatīti par saņemtiem.

10.4. Uzņemoties jaunas saistības pret Aizdevēju vai mainot jau esošās, Aizņēmējs no jauna iepazīstas ar Mājas lapā esošajiem Līguma noteikumiem to attiecīgajā datumā spēkā esošajā redakcijā.

10.5. Strīdi vai citas domstarpības vai prasījumi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīti ar šo Līgumu, risināmi Pušu savstarpēju sarunu ceļā. Ja neizdodas strīdu vai citas domstarpības atrisināt sarunu ceļā vai apmierināt prasījumu trīsdesmit dienu laikā no sarunu sākuma brīža, vai ja viena no Pusēm nolemj, ka strīdu vai citas domstarpības risināt sarunu ceļā vairs nav lietderīgi, strīds risināms tiesā, Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā. Aizņēmējam ir tiesības vērsties arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.6. Puses vienojas, ka šī Līguma izskaidrošanā tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti.

10.7. Aizņēmējs apliecina, ka apzinās visus šajā līgumā noteiktos pienākumus, tiesības un atbildību. Šī līguma nosacījumi Aizņēmējam ir saprotami, un taisnīgi un/vai ar viņu apspriesti un izskaidroti klātienē vai telefoniski, ja Aizņēmējs to pieprasījis.

10.8. Līgums pieejams latviešu un krievu valodā. Neskaidrību gadījumā, noteicošais ir līguma teksts latviešu valodā.

10.9. Līgums ir pieejams Aizņēmēja izveidotajā Klienta profilā Mājas lapā un lejupielādējamā un saglabājamā formātā 5 (piecus) gadus no noslēgšanas dienas.

 

Kredītlīnijas līguma vispārīgie noteikumi

1. Līgumā lietotie termini

1.1. Aizdevējs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Creamfinance Latvia“, vienotais reģistrācijas numurs: 40103283854, juridiskā adrese: Uriekstes iela 2a-24, Rīga, LV-1005;

1.2. Aizņēmējs – fiziskā persona, vecumā no 20 līdz 75 gadiem, ar kuru Aizdevējs ir noslēdzis Līgumu;

1.3. Pieteikums – Aizdevējam elektroniski vai ar Pārstāvja starpniecību iesniegts Aizņēmēja pieteikums par Kredītlīnijas limita piešķiršanu;

1.4. Internetbanka – elektroniska kredītiestādes datu apmaiņas un maksājumu sistēma, kuru izmantojot Aizņēmējs ļauj Aizdevējam noskaidrot savu identitāti, un kura ļauj Aizņēmējam veikt attālinātos maksājumus;

1.5. Pārstāvis – ir juridiska persona, kuru Aizdevējs ir pilnvarojis reģistrēt aizņēmējus, pieņemt Pieteikumus no aizņēmējiem un veikt aizņēmēju identificēšanu Aizdevēja vārdā;

1.6. Reģistrācijas maksājums – maksa ne mazāk kā EUR 0,01 (viens eiro cents) apmērā, ko saskaņā ar šī Līguma 3.4.3. punktu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizņēmēja reģistrāciju Mājas lapā un kura netiek atmaksāta. Gadījumā, ja Pieteikums tiek iesniegts ar Pārstāvja starpniecību, šāda maksa netiek piemērota;

1.7. Mājas lapa – Aizdevēja interneta vietne http://www.ladyloan.lv/, kurā Aizņēmējs elektroniski iesniedz Pieteikumu un slēdz šo Līgumu;

1.8. Kredītlīnijas limits – Aizņēmējam piedāvātā kopējā pieejamā naudas summa, kas norādīta Speciālajos noteikumos un kas tiek izmaksāta Aizņēmējam Līguma darbības laikā, Aizņēmējam izpildot Līguma noteikumus;

1.9. Kredītlīnijas summa – Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmējam izmaksātā naudas summa, kuru tas vēl nav atmaksājis Aizdevējam;

1.10. Kredītlīnijas summas atmaksas datums – termiņa pēdējā diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Līgumu un Maksājumu grafiku ir jāveic Kredītlīnijas summas atmaksa;

1.11. Kredītlīnijas summas lietošanas komisija – komisijas maksa, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam par attiecīgās Kredītlīnijas summas lietošanu konkrētājā periodā;

1.12. Kredītlīnijas limita piešķiršanas komisija – termiņš, komisijas maksa, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Kredītlīnijas limita piešķiršanu uz visu kredītlīnijas periodu;

1.13. Maksājumu grafiks – Aizdevēja sastādīts grafiks, kurā noteikti Kredītlīnijas summas, Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas un Kredītlīnijas limita piešķiršanas komisijas samaksas termiņi un apmērs;

1.14. Parādsaistības – Aizņēmēja neizpildītās saistības pret Aizdevēju, atbilstoši 5.4. punkta un tā apakšpunktu noteikumiem;

1.15. Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija – saskaņā ar 2008.gada 23.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu Nr. 2008/48/EK apstiprināta Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapa;

1.16. GPL – gada procentu likme. Kredītlīnijas limita kopējās izmaksas, kas izteiktas gada procentos no Kredītlīnijas limita summas;

1.17. Puses (atsevišķi – Puse) – Aizdevējs un/vai Aizņēmējs;

1.18. Trešā persona – jebkura persona, kas nav šī Līguma puse;

1.19. Aizdevēja Bankas konts – Aizdevēja bankas konts, kas norādīts Mājas lapā vai Maksājumu grafikā;

1.20. Līgums – Pieteikums, Līguma Vispārīgie noteikumi un Speciālie noteikumi, kuru neatņemamā sastāvdaļa ir Maksājumu grafiks.

 

2. Līguma priekšmets

2.1. Ar šo Līgumu Aizdevējs un Aizņēmējs vienojas par Kredītlīnijas limitu, kuru Aizdevējs piešķir Aizņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem un šī Kredītlīnijas limita ietvaros Aizņēmējam tiek izsniegta Kredītlīnijas summa.

2.2. Par Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmēru, atmaksas termiņu un Kredītlīnijas limita piešķiršanas komisiju Puses vienojas Speciālajos noteikumos pie katras Kredītlīnijas summas izsniegšanas Kredītlīnijas limita ietvaros.

2.3. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir vienojušās par Līguma Vispārīgajiem un Speciālajiem noteikumiem.

2.4. Līgums ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.

 

3. Aizņēmēja reģistrācija

3.1. Lai pieteiktos Kredītlīnijas limitam, Aizņēmējam ir jāveic reģistrācija, aizpildot reģistrācijas formu Mājas lapā vai iesniedzot pieteikumu caur Pārstāvi. Reģistrējoties Aizņēmējs norāda personas identitātes noteikšanai un saziņai nepieciešamo informāciju, kā arī apliecina savu piekrišanu Aizdevēja tiesībām apstrādāt Aizņēmēja personas datus Kredītlīnijas limita piešķiršanas nolūkā, tieša mārketinga mērķiem un citiem 8.2.3.punktā minētajiem mērķiem Līgumā paredzētajā kārtībā.

3.2. Pēc iepazīšanās ar Līguma tekstu Aizņēmējs apliecina, ka ir iepazinies ar Līguma noteikumiem, saprot tos un tiem piekrīt.

3.3. Lai apstiprinātu reģistrāciju, ir jāveic reģistrācijas maksājums no Aizņēmēja norēķinu konta:

3.3.1. Reģistrācijas maksājums ir veicams uz Aizdevēja Mājas lapā norādīto norēķinu kontu;

3.3.2. Reģistrācijas maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda maksājuma mērķis: „Piekrītu SIA Creamfinance Latvia Līguma noteikumiem”;

3.3.3. Reģistrācijas maksājumam ir jābūt vienādam vai lielākam par EUR 0,01 (viens eiro cents). Reģistrācijas maksājums Aizņēmējam netiek atmaksāts.

3.4. Ja reģistrācija nav veikta korekti, t.i., atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, Aizdevējs jebkurā brīdī var pārtraukt naudas līdzekļu izsniegšanu vai ar to saistītās darbības.

3.5. Aizņēmējs apzinās, ka veicot reģistrēšanos Mājas lapā, kā arī lietojot identitāti apliecinošus līdzekļus un piekrītot Līguma nosacījumiem, starp Pusēm tiek noslēgts distances līgums.

 

4. Pieteikuma iesniegšana un Kredītlīnijas izsniegšana

4.1. Apstiprinot reģistrāciju, Aizņēmējs iesniedz Pieteikumu Kredītlīnijas limita piešķiršanai. Iesniedzot Pieteikumu, Aizņēmējs apstiprina savas sniegtās informācijas pareizību, izsaka datu subjekta piekrišanu, kā arī apliecina, ka piekrīt Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pieteikums tiek iesniegts caur Pārstāvi, tad pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas un lēmuma par Kredītlīnijas limita piešķiršanu pieņemšanas, Aizdevējs izveido Klienta profilu Aizdevēja Mājas lapā. Gadījumā, ja Pieteikumā nebūs norādīta Aizņēmēja e-pasta adrese, tad profila izmantošanas vajadzībām tiks piešķirta e-pasta adrese personas-kods@ladyloan.lv.

4.2. Iesniedzot Aizdevējam Pieteikumu, Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs pārbauda Aizņēmēja maksātspēju un kredītvēsturi savā datubāzē, kā arī Trešo personu datubāzēs.

4.3. Pēc Aizņēmēja maksātspējas un kredītvēstures izvērtēšanas, Aizdevējs pieņem lēmumu par Aizņēmējam piešķirtā Kredītlīnijas limita apmēru un informē par to Aizņēmēju. Aizdevējs patur tiesības piešķirt mazāku Kredītlīnijas limitu vai nepiešķirt to, izvērtējot katru Aizņēmēju individuāli, par piešķiramo Kredītlīnijas limita apmēru vienojoties ar Aizņēmēju.

4.4. Informācija par Pieteikuma izskatīšanas procesa rezultātiem un apstiprinājums Kredītlīnijas limita piešķiršanas gadījumā tiek nosūtīts īsziņas veidā uz Aizņēmēja norādīto mobilā tālruņa numuru, kā arī nepieciešamības gadījumā Aizdevējs sazinās ar Aizņēmēju telefoniski. Ja Pieteikums tiek iesniegts caur Pārstāvi, Aizdevējs informē Pārstāvi par izskatīšanas rezultātiem.

4.5. Pēc Līguma Speciālo noteikumu apstiprināšanas un Aizdevēja izsūtītas īsziņas par Kredītlīnijas limita piešķiršanu, Aizdevējs apņemas pārskaitīt Kredītlīnijas summu uz Aizņēmēja norēķinu kontu, no kura tika veikts reģistrācijas maksājums, vai arī uz Pārstāvja norēķinu kontu, kas attiecīgi veic pārskaitījumu Klientam ar internetbankas palīdzību. Ar minētā pārskaitījuma veikšanas brīdi uzskatāms, ka Aizņēmējs Kredītlīnijas summu ir saņēmis.

4.6. Puses vienojas, ka Aizdevējs nav atbildīgs par darbību veikšanu ar nokavēšanos, ja tas noticis:

4.6.1. Sakaru traucējumu dēļ;

4.6.2. Trešo personu darbības vai bezdarbības dēļ.

 

5. Kredītlīnijas summas izmaksas un atmaksas kārtība

5.1. Atkarībā no Kredītlīnijas limita apmēra, izsniegtajai Kredītlīnijas summai tiek piemērota Kredītlīnijas summas lietošanas komisija, izsakot aprēķinātos procentus naudas izteiksmē.

5.2.Termiņš un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas apmērs tiek norādīti Līguma Speciālajos noteikumos un Maksājumu grafikā, kas ir pieejami Klienta profilā Mājas lapā.

5.3. Ja Aizņēmējs neveic Aizdevuma un Komisijas atmaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tas maksā Aizdevējam nokavējuma procentus. Nokavējuma procentu apmērs ir 0,1 procentpunkts virs aizdevuma procentu likmes dienā no laikā nesamaksātās kopējās aizdevuma summas par katru nokavēto dienu.
Ja Aizņēmējs neveic kredītlīnijas summas un Komisijas atmaksu maksājuma grafikā noteiktajā termiņā, tas maksā Aizdevējam nokavējuma procentus 0,35% apmērā no laikā neatmaksātās kredītlīnijas summas daļas saskaņā ar maksājuma grafiku par katru nokavēto dienu. Ja Aizņēmējs saskaņā ar maksājuma grafiku kavē 2 (divus) maksājuma termiņus pēc kārtas, Aizdevējam ir tiesības pieprasīt kredītlīnijas summas atmaksu pilnā apmērā.

5.4. Aizņēmēja neizpildītās saistības pret Aizdevēju šī Līguma izpratnē veido:

5.4.1. līdz atmaksas termiņa iestāšanās brīdim - neatmaksātā Kredītlīnijas summa, Kredītlīnijas summas lietošanas komisija, Kredītlīnijas limita piešķiršanas komisija;

5.4.2. atmaksas termiņa kavējuma gadījumā - neatmaksātā Kredītlīnijas summa, Kredītlīnijas summas lietošanas komisija, Nokavējuma procenti, ar parāda atgūšanu saistītie izdevumi.

5.5. Par atmaksas dienu uzskatāms datums, kurā naudas līdzekļi pilnā apmērā ir saņemti Aizdevēja norēķinu kontā. No Aizņēmēja saņemtie naudas līdzekļi tiek ieskaitīti Aizņēmēja saistību izpildē šādā secībā:

5.5.1. Nenomaksātie procenti (lietošanas un nokavējuma);

5.5.2. Kredītlīnijas summa.

5.6. Ja Aizņēmējs atmaksā Aizdevējam lielāku naudas summu, Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt Aizdevējam atmaksāt pārmaksātos naudas līdzekļus, kurus Aizdevējs pārskaita uz Aizņēmēja norādīto bankas kontu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga rakstveida iesnieguma saņemšanas dienas.

5.7. Aizņēmējs ir tiesīgs atmaksāt Kredītlīnijas summu un Kredītlīnijas summas lietošanas komisiju pilnībā vai daļēji pirms noteiktā termiņa. Ja Aizņēmējs vēlas slēgt Kredītlīnijas limitu, Aizņēmējs apņemas informēt Aizdevēju vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš,nosūtot Aizņēmēja parakstītu iesniegumu uz Aizdevēja juridisko adresi vai uz e-pasta adresi: info@ladyloan.lv, saskaņojot atmaksājamās Kredītlīnijas limita piešķiršanas komisijas apmēru ar Aizdevēju.

5.8. Ja, uzsākot parāda atgūšanu, Aizdevējs Aizņēmējam ir nosūtījis paziņojumu ar atgādinājumiem par saistību izpildes kavēšanu, Aizņēmējam ir pienākums samaksāt Aizņēmēja izdevumus, kas saistīti ar paziņojuma sagatavošanu un nosūtīšanu, ne vairāk kā 7.00 EUR apmērā par katru šādu paziņojumu. Par Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzturētās datubāzes katru pārbaudi Aizņēmēja deklarētās dzīvesvietas noskaidrošanai Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja ne vairāk kā 5.00 EUR; par Aizdevēja katras īsziņas sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR; par Aizdevēja katra zvana veikšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR; par Aizdevēja katra elektroniskā pasta sagatavošanu un nosūtīšanu Aizņēmējam pēc Aizņēmēja pamatotu rakstveida iebildumu izteikšanai norādītā termiņa iestāšanās Aizdevējam ir tiesības pieprasīt no Aizņēmēja 0.50 EUR.

5.9. Aizņēmējs piekrīt, ka nepieciešamības gadījumā piedziņas pasākumu īstenošanai Aizdevējs ir tiesīgs piesaistīt ārpakalpojumu sniedzējus, kuri ieguvuši licenci parādu atgūšanas pakalpojumu sniegšanai. Aizņēmējs apzinās, ka parāda piedziņa ir saistīta ar papildu izmaksām, un Aizņēmējam ir pienākums atlīdzināt Aizdevējam radušos izdevumus, kas ir saistīti ar piedziņas procesu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

 

6. Kredītlīnijas summas atmaksas termiņa pagarināšana

6.1. Lai pagarinātu atmaksas termiņu, Aizņēmējam un Aizdevējam ir jāvienojas par jaunu Maksājumu grafiku, nosakot jaunu Kredītlīnijas summas atmaksas datumu. Par šajā punktā minēto Līguma Speciālo noteikumu grozīšanu Aizņēmējs veic vienreizēju Pagarināšanas maksu, kas tiek noteikta atbilstoši Kredītlīnijas summas apmēram.

6.2.Pieteikšanos atmaksas termiņa pagarināšanai Aizņēmējs veic savā Klienta profilā Mājas lapā vai sazinoties ar Aizdevēju telefoniski.

6.3. Atmaksas termiņa pagarināšana stājas spēkā ar brīdi, kad Aizdevējs ir saņēmis Pagarināšanas maksu Aizdevēja norēķinu kontā. Aizņēmējam veicot Pagarināšanas maksājumu, maksājuma uzdevumā jānorāda savs personas kods un teksts „pagarināšana, dienu skaits, personas kods”.

6.4. Pēc Pagarināšanas maksas saņemšanas, Aizdevējs informē Aizņēmēju par jaunu Maksājumu grafiku, kas Aizņēmējam pieejams Klienta profilā Mājas lapā, nosūtot informāciju īsziņas veidā.

 

7. Atteikuma tiesības

7.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma 14 (četrpadsmit dienu) laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, iesniedzot vai nosūtot iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu ierakstītā sūtījuma veidā uz Aizdevēja juridisko adresi. Ja Aizņēmējam nav iespējams nosūtīt rakstisku iesniegumu, tam ir iespēja to nosūtīt Aizdevējam elektroniski ar e-pasta starpniecību uz info@ladyloan.lv, vai pieteikt atteikuma tiesību izmantošanu sazinoties ar Aizdevēju, izmantojot Mājas lapā norādītos tālruņa numurus.

7.2. Ja Aizņēmējs izmanto Līguma 7.1.punktā paredzētās atteikuma tiesības, Aizņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Līguma 7.1.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienas, atmaksāt Aizdevējam Kredītlīnijas limita piešķiršanas komisiju, Kredītlīnijas summu un Kredītlīnijas summas lietošanas komisiju, kas aprēķināta par faktisko Kredītlīnijas summas lietošanas laiku.

7.3. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Aizņēmējs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Kredītlīnijas summu un Kredītlīnijas summas lietošanas komisijas samaksu Aizdevējam.

 

8. Aizdevēja tiesības un pienākumi

8.1. Aizdevēja pienākumi:

8.1.1. Savlaicīgi piešķirt Kredītlīnijas summu pēc tam, kad Puses ir vienojušās par Līguma noteikumiem un Aizdevējs ir apstiprinājis Aizņēmēja Pieteikumu Kredītlīnijas limita piešķiršanai;

8.1.2. Pakalpojumu sniegšanas kārtības maiņas, Aizdevēja vai tā maksājuma iestāžu rekvizītu maiņas gadījumā, sniegt informāciju Mājas lapā;

8.1.3. Nodrošināt Aizņēmēja personas datu precīzu, godprātīgu un likumīgu apstrādi un aizsardzību, veikt nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai pret nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu grozīšanu, izpaušanu un jebkura cita veida prettiesisku apstrādi;

8.1.4. Segt izmaksas par Kredītlīnijas summas ieskaitīšanu Aizņēmēja bankas kontā;

8.1.5. Izvērtēt Aizņēmēja maksātspēju un administrēt Aizņēmēja Parādsaistības.

8.2. Aizdevēja tiesības:

8.2.1. Bez Aizņēmēja piekrišanas nodot Trešajām personām no Līguma izrietošos prasījumus, tostarp veikt prasījuma tiesību cesiju normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī piesaistīt Trešās personas kavēto maksājumu piedziņai;

8.2.2. Pamatojoties uz līgumiem ar Trešajām personām, pārdot vai nodot trešajām personām Aizdevēja tiesības un pienākumus, kas izriet no šī Līguma;

8.2.3. Veikt plašu Aizņēmēja datu un informācijas apstrādi – tostarp ievākt, uzglabāt, saglabāt, reģistrēt, ievadīt, pārraidīt, nodot un saņemt no Trešajām personām, datu bāzēm un uzskaites sistēmām (tajā skaitā, Iedzīvotāju reģistrs, Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, SIA „Creditreform Latvija”, reģistrācijas numurs 40003255604, Lindorff OY Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40003514990, SIA „Paus Konsults”, reģistrācijas numurs 40003352670, SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus”, reģistrācijas numurs 40003428538, SIA „Julianus Inkasso Latvija”, reģistrācijas numurs 40003717522, UAB „Gelvora filiāle Latvijā, reģistrācijas numurs 40103208983, SIA „Creditinfo Latvija”, reģistrācijas numurs 40103239517, u.c.);

8.2.4. Pārbaudīt sniegto ziņu precizitāti un pilnību, kā arī iesniegto dokumentu patiesumu un spēkā esamību, veikt citas nepieciešamās darbības, kā arī pieprasīt papildu ziņas un apstiprinājumus no trešajām personām, nesaskaņojot veicamās darbības ar Aizņēmēju. Aizņēmējs ar Līguma parakstīšanu piekrīt, ka Aizdevējs pakalpojumu sniegšanai ir tiesīgs apstrādāt un izpaust trešajām personām datus, kas Aizdevējam ir kļuvuši zināmi un ir nepieciešami Līguma, citu Aizdevēja noteikumu un pakalpojumu sniegšanas izpildei;

8.2.5. Saskaņā ar Līguma 8.2.3. punktu, veicot datu un informācijas apstrādi, nodot un saņemt datus par Aizņēmēju, tostarp par Aizņēmēja aktīvajām, spēkā esošajām, bijušajām, pienācīgi un nepienācīgi izpildītajām saistībām, to apjomu, nokavējuma procentiem, līgumsodiem, termiņiem, saistību rašanās datumiem, kā pret Aizdevēju, tā arī attiecībās ar Trešajām personām;

8.2.6. Sniegt informāciju par Aizņēmēju Aizdevēja saistību pārņēmējiem, tā mātes sabiedrībai, valdošajai sabiedrībai un jebkurām valdošās sabiedrības atkarīgajām sabiedrībām, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmām, kuru pārzinis ir Aizdevējs, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai;

8.2.7. Lai nodrošinātu maksājumu izpildi un uzskaiti, sniegt nepieciešamos Aizņēmēja datus maksājumu iestādēm, ciktāl tas nepieciešams maksājumu veikšanas, uzskaites un administrēšanas nolūkiem;

8.2.8.Pēc saviem ieskatiem mainīt un izvietot Mājas lapā pakalpojumu sniegšanas laiku un kārtību;

8.2.9. Vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam tūlītēju Līgumā noteikto parāda atmaksas izpildi pirms termiņa ja:

8.2.9.1. Aizņēmējs ir sniedzis nepareizu, neprecīzu un/vai apzināti maldinošu informāciju par sevi vai savām saistībām;

8.2.9.2. Pret Aizņēmēju tiek celta mantiska rakstura prasība, kas novērtējama naudas summā, kas pārsniedz izsniegto Kredītlīnijas summu, vai tiek pieņemts lēmums par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi;

8.2.9.3. Parādnieku datu bāzēs ir ievadīta informācija par Aizņēmēja parādiem, kas pārsniedz Kredītlīnijas limita apmēru, vai pret Aizņēmēju tiek uzsākta parādu piedziņa.

8.3. Ja Aizdevējs atbilstoši Līguma 8.2.9. punktam vienpusēji atkāpjas no Līguma, par to 7 (septiņas) darba dienas iepriekš rakstiski tiek paziņots Aizņēmējam. Paziņojums par Līguma izbeigšanu tiek nosūtīts ierakstītā sūtījumā pa pastu un/vai e-pastu uz Aizņēmēja Līgumā norādīto pasta un/vai e-pasta adresi. Šādā gadījumā Aizņēmējam ir jāizpilda savas saistības pret Aizdevēju 7 (septiņu) darbu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.

 

9. Aizņēmēja tiesības un pienākumi

9.1. Aizņēmēja pienākumi:

9.1.1. Savlaicīgi atmaksāt piešķirto Kredītlīnijas summu un visas ar tā piešķiršanu un lietošanu saistītās izmaksas Līgumā noteiktajā kārtībā;

9.1.2. Nenodot Trešajām personām Aizdevēja piešķirtos vai Aizņēmēja izveidotos un Aizdevēja apstiprinātos identitātes apliecināšanas līdzekļus;

9.1.3. Nekavējoties informēt Aizdevēju, ja Trešajai personai kļuvuši zināmi vai ir aizdomas, ka Trešajai personai var kļūt zināmi Aizņēmēja identitātes apliecināšanas līdzekļi;

9.1.4. Bez Aizdevēja iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nenodot Trešajām personām Līgumā noteiktās un izrietošās Aizņēmēja tiesības un pienākumus;

9.1.5. Ja Aizņēmējs aizmirst vai nozaudē paroli, informēt Aizdevēju Līgumā noteiktajā kārtībā;

9.1.6. Segt parāda atgūšanas izmaksas, ja tādas rodas, veicot pārskaitījumu uz Aizdevēja norādīto bankas kontu;

9.1.7. Pēc Aizdevēja lūguma, sniegt datus par Aizņēmēja darba devēju, Aizņēmēja parādsaistībām kredītu un finanšu iestādēm un citām personām, parāda summu, nokavētā maksājuma apmēru un kavējuma termiņiem;

9.1.8. Gadījumā, ja tiek mainīta Aizņēmēja adrese, e-pasta adrese, telefona numurs vai cita svarīga informācija, Aizņēmējs ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas, rakstveidā vai ar e-pasta starpniecību informē par to Aizdevēju.

9.2. Aizņēmēja tiesības:

9.2.1. Izmantot atteikuma tiesības Līgumā noteiktajā kārtībā;

9.2.2. Pieprasīt no Aizdevēja rakstveida izziņas par esošajām Aizņēmēja saistībām vai par citu Aizdevēja rīcībā esošu informāciju par Aizņēmēju saskaņā ar Aizdevēja Mājas lapā norādīto cenrādi;

9.2.3.Nepiekrist savu personas datu apstrādei, labošanai, iznīcināšanai vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot saglabāšanu, ja tiek konstatēts, ka dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktus;

9.2.4. Pieprasīt izlabot, iznīcināt savus personas datus vai apturēt savu personas datu apstrādes darbības, izņemot saglabāšanu, ja tiek konstatēts, ka dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktus;

9.2.5. Nepiekrist turpmākai datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos;

9.2.6. Iepazīties ar saviem datiem, pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus personas datus. Saņemt informāciju no kādiem avotiem, kādi Aizņēmēja personas dati ir iegūti, ar kādu mērķi tie apstrādāti un tiek sniegti;

9.2.7. Veicot Kredītlīnijas summas atmaksu pirms noteiktā termiņa, Aizņēmējam ir tiesības uz taisnīgu izmaksu piemērošanu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

9.2.8. Bez maksas elektroniski saņemt Maksājumu grafiku un informatīvu izziņu par aktuālo saistību apmēru.

 

10. Citi noteikumi

10.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību neizpildi, ja saistības nav izpildītas nepārvaramas varas apstākļu dēļ. Par nepārvaramu varu Puses uzskata apstākļus, kurus iepriekš Puses nav varējušas paredzēt un ietekmēt, Latvijas Republikas vai Eiropas Kopienas institūciju pieņemtos tiesību aktus, streikus, kara darbību, dabas katastrofas, kuras Puses nav spējušas nedz novērst, nedz paredzēt. Puse var atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem tikai un vienīgi, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā paredzētās saistības. Pēc nepārvaramas varas apstākļu novēršanas Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

10.2. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs paziņojumus sūtīs ar pasta vai elektroniskās komunikācijas automātisko līdzekļu starpniecību, kuriem nav nepieciešama cilvēka klātbūtne un šādā veidā un laikā nosūtītā informācija uzskatāma par saņemtu:

10.2.1. Pa pastu nosūtītā korespondence – 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Latvijas Pasta zīmogā norādītā datuma par ierakstītas vēstules pieņemšanu;

10.2.2. Ar elektroniskā pasta starpniecību nosūtīts paziņojums, kad no tā nosūtīšanas brīža ir pagājušas 24 (divdesmit četras) stundas;

10.2.3. Īsziņas veidā nosūtīts paziņojums, kad no tās nosūtīšanas brīža ir pagājušas 24 (divdesmit četras) stundas.

10.3. Sūtot Aizdevējam paziņojumus, Aizņēmējam nepārprotami jānorāda sava identitāte, citādi nosūtītie paziņojumi netiks uzskatīti par saņemtiem.

10.4. Uzņemoties jaunas saistības pret Aizdevēju vai mainot jau esošās, Aizņēmējs no jauna iepazīstas ar Mājas lapā esošajiem Līguma noteikumiem to attiecīgajā datumā spēkā esošajā redakcijā.

10.5. Strīdi vai citas domstarpības vai prasījumi, kas izriet no šī Līguma vai ir saistīti ar šo Līgumu, risināmi Pušu savstarpēju sarunu ceļā. Ja neizdodas strīdu vai citas domstarpības atrisināt sarunu ceļā vai apmierināt prasījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no sarunu sākuma brīža, vai ja viena no Pusēm nolemj, ka strīdu vai citas domstarpības risināt sarunu ceļā vairs nav iespējams, strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Aizņēmējam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10.6. Puses vienojas, ka šī Līguma izskaidrošanā tiek piemēroti Latvijas Republikas tiesību akti.

10.7. Aizņēmējs apliecina, ka apzinās visus šajā Līgumā noteiktos pienākumus, tiesības un atbildību. Šī līguma nosacījumi Aizņēmējam ir saprotami un ar viņu apspriesti un izskaidroti klātienē vai telefoniski, ja Aizņēmējs to pieprasījis.

10.8. Līgums pieejams latviešu un krievu valodā. Neskaidrību gadījumā, noteicošais ir Līguma teksts latviešu valodā.

10.9. Līgums ir pieejams Aizņēmēja izveidotajā Klienta profilā Mājas lapā, lejupielādējamā un saglabājamā formātā 5 (piecus) gadus no noslēgšanas dienas.

11. Personas datu aizsardzības noteikumi

11.1. Aizdevējs apstrādā un aizsargā Aizņēmēja personas datus atbilstoši piemērojamajiem likumiem, Aizdevēja Privātuma politikai un iekšējām procedūrām.

11.2. Līguma noslēgšanai Aizņēmējs sniedz Aizdevējam Līguma 3.1.punktā norādītos personas datus - vārdu, uzvārdu, personas kodu, elektroniskā pasta adresi, mobilā tālruņa numuru.

11.3. Aizdevējs iegūst par Aizņēmēju sīkdatņu datus un informāciju par Aizdevēja mājas lapā lietoto ierīci, lai novērtētu Aizņēmēja kredītspēju saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

11.4. Aizdevējs ieraksta visas telefonsarunas ar Aizņēmēju, lai nepieciešamības gadījumā vienotos ar Aizņēmēju par Līguma grozījumiem vai veiktu Līguma 6.1 vai 7.2.punktā paredzētās darbības. Aizņēmējam ir tiesības atteikties no telefonsarunu ierakstīšanas, bet tad Aizdevējam nav pienākuma izpildīt Līguma 6.1 vai 7.2.punktā paredzētās darbības.

11.5. Līguma noslēgšanai un izpildei Aizdevējam ir tiesības saņemt informāciju par Aizņēmēja kredītvēsturi (piemēram, par Aizņēmēja aktīvajām, spēkā esošajām, bijušajām, pienācīgi un nepienācīgi izpildītajām saistībām, to apjomu, nokavējuma procentiem, līgumsodiem, termiņiem, saistību rašanās datumiem, kā pret Aizdevēju, tā arī attiecībās ar Trešajām personām) un nodot to:

11.5.1. Latvijas Bankas Kredītu reģistram,

11.5.2. Valsts ieņēmumu dienestam,

11.5.3. SIA  „Creditreform Latvija” vienotais reģistrācijas numurs 40003255604,

11.5.4. SIA „Creditinfo Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40103239517,

11.5.5. AS “Kredītinformācijas Birojs”, vienotais reģistrācijas numurs 40103673493.

11.6. Ja Aizdevējs saņems informāciju par lēmumu par saistību piespiedu izpildīšanu brīdinājuma kārtībā vai saistību bezstrīdus piespiedu izpildi pret Aizņēmēju vai, ja Aizņēmēja parādi pārsniedz Aizdevuma apmēru, tad tas ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma vai pieprasīt Līgumā noteikto parāda atmaksu pirms termiņa Līguma 8.2.6.punkta kārtībā.

11.7. Aizņēmējs pilnvaro Aizdevēju saņemt informāciju par tā veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā un apstrādāt šos datus Līguma noslēgšanai.

11.8. Aizdevējs ir tiesīgs sniegt informāciju par Aizdevēja saistību pārņēmējiem, tā mātes sabiedrībai, valdošajai sabiedrībai un jebkurām valdošās sabiedrības atkarīgajām sabiedrībām, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, lai nodrošinātu Līguma nepārtrauktu izpildi.

11.9. Pēc Aizdevēja atsevišķa un dokumentēta lūguma, Aizdevējs ir tiesīgs sniegt datus par Aizņēmēja darba devēju, Aizņēmēja parādsaistībām, parāda summu, nokavētā maksājuma apmēru un kavējuma termiņiem kredītu un finanšu iestādēm un citām personām.

11.10. Aizdevējs ir tiesīgs sniegt informāciju par Aizņēmēju personas datu apstrādātājiem, kas nodrošina Līguma izpildi, piemēram, izpaust Aizņēmēja kontaktinformāciju ziņu izsūtītājiem vai telefonsarunu ierakstīšanas pakalpojuma sniedzējam.

11.11. Līguma noslēgšanai un izpildei Aizdevējam ir tiesības nodot un saņemt informāciju par Aizņēmēju Threatmatrix Inc. Amerikas Savienotajās valstīs krāpšanas iespējas izvērtēšanai. Informācijas nosūtīšana atbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 45.pantam un Komisijas Īstenošanas lēmumam (ES) 2016/1250 (2016. gada 12. jūlijs) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46/EK par pienācīgu aizsardzību, ko nodrošina ES un ASV privātuma vairogs C/2016/4176, OV L 207, 1.8.2016, 1. lpp.

11.12. Aizdevējs ir tiesīgs pārbaudīt sniegto ziņu precizitāti un pilnību, kā arī iesniegto dokumentu patiesumu un spēkā esamību, veikt citas nepieciešamās darbības, kā arī pieprasīt papildu ziņas un apstiprinājumus no trešajām personām, nesaskaņojot veicamās darbības ar Aizņēmēju. Aizņēmējs ar Līguma parakstīšanu piekrīt, ka Aizdevējs pakalpojumu sniegšanai ir tiesīgs apstrādāt un izpaust trešajām personām datus, kas Aizdevējam ir kļuvuši zināmi un ir nepieciešami Līguma, citu Aizdevēja noteikumu un pakalpojumu sniegšanas izpildei.

11.12. Aizņēmējam ir datu subjekta tiesības, kas aprakstītas Aizdevēja Privātuma politikā.

Esmu iepazinies ar Līguma noteikumiem par personas datu apstrādi:

Vai Tevi interesē mūsu piedāvājums ?
Spied te un piesakies aizdevumam uzreiz.

PIETEIKTIES
Ladyloan.lv © 2015 - 2018